Veelgestelde vragen

FINANCIËLE COMPENSATIE

WELKE DOCUMENTEN MOET IK INDIENEN?

Voor de compensatie zijn de volgende documenten vereist:

 • Identiteitsbewijs met foto van uw gezinsleden - echtgeno(o)t(e), partner, kinderen, personen die afhankelijk van u zijn, enz.
 • Het nummer van een bank- of spaarrekening zonder ontvangstlimiet;
 • Document waaruit huwelijkse staat blijkt;
 • Document waaruit eigendom of bezit van het gebouw blijkt;
 • Als u in een huurwoning woont, dient u ook documenten te verstrekken waaruit blijkt dat u de huurder bent, inclusief de huurprijs (bijvoorbeeld bankafschrift waaruit blijkt dat u de huur hebt betaald);
 • In het geval van vertegenwoordiging van derden dient tevens een volmacht te worden verstrekt.

Voor de verhuizing zijn de volgende documenten vereist:

 • CPF (Braziliaans burgerservicenummer);
 • Document met foto (bijvoorbeeld identiteitskaart, paspoort, verzekeringspas, OAB-pas (OAB is de Braziliaanse Orde van Advocaten), CREA-pas (CREA is de Regionale Raad voor Ingenieurswetenschappen, Architectuur en Agronomie) of een pas van een andere beroepsorganisatie);
 • Bewijs van bewoning (bijvoorbeeld, water-, elektriciteits- of telefoonrekening);
 • Bankrekening (gegevens bank- of spaarrekening).
 • Als u huurt, dient u daarnaast de huurovereenkomst of bewijs van betaling van de huur te verstrekken.

Op https://www.braskem.com.br/documentos-necessarios vindt u de volledige lijst met documenten die nodig zijn voor de compensatie en verhuizing.

WELKE DOCUMENTEN MOET EEN LOKALE ONDERNEMER INDIENEN?

Voor de compensatie voor lokale ondernemers zijn de volgende documenten vereist:

 • Document van elke partner;
 • Bewijs van zakelijk inkomen;
 • Het nummer van een bank- of spaarrekening zonder ontvangstlimiet;
 • Document waaruit huwelijkse staat blijkt;
 • Document waaruit eigendom of bezit van het gebouw blijkt;
 • Als u een huurpand heeft, dient u ook documenten te verstrekken waaruit blijkt dat u de huurder bent, inclusief de huurprijs (bijvoorbeeld bankafschrift waaruit blijkt dat u de huur hebt betaald);
 • In het geval van vertegenwoordiging van derden dient tevens een volmacht te worden verstrekt.

Voor de verhuizing van lokale ondernemers zijn de volgende documenten vereist:

 • CPF (Braziliaans burgerservicenummer);
 • Document met foto (bijvoorbeeld, identiteitskaart, paspoort, verzekeringspas, OAB-pas (OAB is de Braziliaanse Orde van Advocaten), CREA-pas (CREA is de Regionale Raad voor Ingenieurswetenschappen, Architectuur en Agronomie) of een pas van een andere beroepsorganisatie);
 • Bewijs van bewoning (bijvoorbeeld, water-, elektriciteits- of telefoonrekening);
 • Bankrekening (gegevens bank- of spaarrekening).
 • Naast de persoonlijke documenten dienen lokale ondernemers ook zakelijke documenten in te dienen, zoals de aangifte inkomstenbelasting, balans, kasboek, overzicht van personen of bedrijven die op krediet kopen, bankafschriften en maandelijkse aankoopbewijzen van goederen.
 • Als u een pand huurt, dient u daarnaast de huurovereenkomst of bewijs van betaling van de huur te verstrekken.

Op https://www.braskem.com.br/documentos-necessarios vindt u de volledige lijst met documenten die nodig zijn voor de compensatie en verhuizing.

HOELANG DUURT HET VOORDAT IK EEN VOORSTEL KRIJG?

Dat is niet precies te zeggen, omdat de door elke bewoner verstrekte documenten en gegevens moeten worden beoordeeld. Naar schatting duurt het ongeveer 60 dagen vanaf de start van het compensatieproces, mits de documentatie volledig is, of later vanaf het moment dat alle documenten zijn ingediend.

WAAROM KAN IK DE COMPENSATIE NIET KRIJGEN IN DE MAAND WAARIN IK ME AANMELD VOOR HET PROGRAMMA?

De ondersteuning van bewoners van het ontruimde gebied verloopt volgens een stappenplan met bijbehorende planning. Het is niet precies te zeggen wanneer u de compensatie ontvangt, omdat de door bewoners verstrekte documenten en gegevens moeten worden beoordeeld. Naar schatting duurt het ongeveer 60 dagen vanaf de start van het compensatieproces, mits de documenten toereikend zijn, of langer vanaf het moment dat alle documenten zijn ingediend.

WAT MOET IK DOEN ALS IK HET NIET EENS BEN MET HET COMPENSATIEVOORSTEL, MAAR AL WEL VERTROKKEN BEN?

In dat geval krijgt u binnen 20 dagen een nieuw voorstel. Of binnen 35 dagen, als een nieuwe inspectie van de woning of het bedrijfspand nodig is. In dit geval worden ook nieuwe documenten beoordeeld, zoals documenten waaruit de huur- en reiskosten blijken of documenten die betrekking hebben op zakelijke activiteiten in het pand.

IK BEN ZELFSTANDIG ONDERNEMER IN GEBIED 01 EN BEN KLANTEN KWIJTGERAAKT DOOR WAT ER IS GEBEURD. WAT MOET IK DOEN?

Ondernemers kunnen een voorschot op de schadevergoeding vragen, die afhankelijk is van de omvang van hun onderneming. Het voorschot wordt in één keer uitbetaald. U kunt erom vragen tijdens de eerste afspraak met de sociaal werker. Om te voorkomen dat dit bedrag wordt verrekend met de schadevergoeding, moet de ondernemer aantonen waarvoor het is gebruikt. Ondernemers hebben ook recht op schadevergoeding onder de compensatieregeling.

WANNEER ONTVANG IK DE SCHADEVERGOEDING?

De schadevergoeding wordt uitgekeerd nadat een aantal stappen is doorlopen, waaronder de ontruiming van de woning of het pand, de beoordeling van documenten, de berekening van de materiële en immateriële schade, de aanvaarding van het voorstel en de gerechtelijke goedkeuring van de overeenkomst. Na deze goedkeuring wordt de schadevergoeding binnen vijf dagen overgemaakt naar de bankrekening van de bewoner. U dient er rekening mee te houden dat de zones volgens een met de instanties afgesproken planning worden toegevoegd aan de compensatieregeling.

OP WELKE DATUM WORDEN DE ZONES AAN DE COMPENSATIEREGELING TOEGEVOEGD?

De datum waarop elke zone aan de regeling wordt toegevoegd volgt de onderstaande planning, zoals afgesproken met de instanties:

WANNEER ONTVANG IK MIJN COMPENSATIE NA ONDERTEKENING VAN DE COMPENSATIEOVEREENKOMST?

Na ondertekening wordt de compensatieovereenkomst aan de rechtbank voorgelegd voor goedkeuring. De rechtbank beoordeelt de verzoeken snel. Overeenkomsten worden binnen vijf dagen goedgekeurd, afgezien van de gevallen waarin het Openbaar Ministerie of de rechter extra informatie of documentatie onnodig acht. Na goedkeuring door de rechtbank wordt de schadevergoeding binnen vijf werkdagen naar een bankrekening overgemaakt.

WANNEER HEB IK EEN ADVOCAAT NODIG?

Op grond van het Compensatie- en verhuisprogramma wordt bepaald of een bewoner hulp krijgt van een advocaat of openbaar verdediger. De kosten voor juridische bijstand worden betaald vanuit het programma. Er wordt maximaal 5% van de schadevergoeding en maximaal BRL 100.000 (19.000 euro) betaald. Indien gewenst, kunnen bewoners gratis ondersteuning krijgen vanuit de Openbare Verdediging.

HOE WORDT DE PRIJS VAN DE WONING OF HET PAND BEPAALD? TELLEN VERBETERINGEN OOK MEE?

Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding kijkt Braskem naar de prijs van soortgelijke woningen of panden. Bijvoorbeeld woningen of panden die even groot zijn en staan in wijken met dezelfde kenmerken als de wijk waarin het afgesloten pand van de desbetreffende bewoner staat. Verbeteringen die betrekking hebben op de constructie van de woning of het pand tellen ook mee. De door de bewoners verstrekte gegevens en documenten vormen de basis voor het voorstel. Braskem beoordeelt de door de bewoners ingediende verzoeken. Als blijkt dat er opnieuw onderzoek moet worden gedaan, wordt een voorstel herzien.

BETAALT BRASKEM GENOEG, ZODAT EEN BEWONER EENZELFDE PAND ALS HET ONTRUIMDE PAND KAN KOPEN, AANGEZIEN DE PRIJS WORDT BEPAALD OP BASIS VAN DE OPPERVLAKTE IN 2018?

Er wordt niet gerekend met de oppervlakte in 2018. De schadevergoeding wordt bepaald op grond van een vergelijking, waarbij wordt gekeken naar de huidige prijzen van soortgelijke panden in wijken met soortgelijke (infrastructurele) voorzieningen. Deze methode wordt aangeraden en is ook in andere situaties door de rechtbank toegepast. Dat betekent dat een bewoner een soortgelijk pand in een soortgelijke wijk met eenzelfde voorzieningenniveau kan kopen.

WAAROM KAN IK HET TAXATIERAPPORT VAN BRASKEM NIET CONTROLEREN? MOET IK AANVAARDEN WAT BRASKEM AANBIEDT?

Braskem stelt geen rapporten op in het kader van het Compensatie- en verhuisprogramma, maar gebruikt een taxatiemethode die is gebaseerd op technische normen, zoals uitgelegd in het taxatiedocument. Sinds afgelopen juni heeft Braskem informatie over taxaties op verzoek schriftelijk beschikbaar gesteld aan bewoners, zoals afgesproken met de instanties. Dit document bevat de uitleg die ook is gegeven tijdens de bijeenkomsten voor het indien van voorstellen. 

WELKE DOCUMENTEN MOET EEN LOKALE ONDERNEMER INDIENEN?

Op last van de bevoegde instantie, in dit geval de Dienst Burgerbescherming, worden woningen en bedrijfspanden ontruimd om de bewoners van de risicogebieden in veiligheid te brengen. Schadevergoeding vindt plaats volgens de met de instanties overeengekomen planning.

HOE VINDT HET COMPENSATIE- EN VERHUISPROCES VOOR LOKALE ONDERNEMERS PLAATS?

Het proces dat ondernemers doorlopen lijkt veel op dat van de bewoners. Allereerst wordt het pand ingedeeld op basis van het doel waarvoor het wordt gebruikt. Dit kan een zakelijk doel of een combinatie van doelen zijn. Vervolgens belt de ondernemer naar het nummer 0800 006 3029, maandag t/m vrijdag, 08.00 tot 18.00 uur (uitgezonderd vakanties), om een eerste verhuisafspraak in te plannen. Braskem heeft een speciale dienst opgezet voor ondernemers om de afhandeling van deze fase te versnellen. Lokale ondernemers kunnen een verzoek voor een voorschot op de schadevergoeding indienen bij de sociaal werker die zich met hun zaak bezighoudt, mits de behoefte aan een extra onkostenvergoeding is vastgesteld. Nadat de verhuizing is ingepland, regelen de teams de verhuizing en pakken ze alle machines, apparatuur en productvoorraden in, die vervolgens naar het nieuwe adres of de in het kader van het programma aangeboden opslagfaciliteit worden gebracht. Braskem betaalt de volledige verhuiskosten. De schadevergoeding wordt uitgekeerd volgens de met de instanties afgesproken planning.

HOE KRIJGEN BEWONERS BETALINGSOVERZICHTEN VOOR HUN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING?

Alle betalingsoverzichten (van uitgekeerde vergoedingen, voorschotten en andere bedragen) worden naar de bewoners en hun advocaten gestuurd op het e-mailadres dat zij tijdens het intakegesprek hebben doorgegeven.

KRIJGEN OUDEREN VOORRANG?

Ja, ouderen, kwetsbare mensen en mensen met gezondheidsproblemen krijgen voorrang. Deze mensen krijgen hun compensatie versneld en ontvangen een speciale behandeling.

WAT IS HET MINIMUMBEDRAG VAN DE SCHADEVERGOEDING?

Er is geen minimumbedrag vastgesteld. Elke situatie wordt apart bekeken. 

WAAROM KEERT U NIET EERST DE SCHADEVERGOEDING UIT AAN DE BEWONERS?

De verhuizing krijgt voorrang, omdat de Dienst Burgerbescherming heeft bevolen dat de risicogebieden op de prioriteitskaart onmiddellijk ontruimd moeten worden. Dit is een voorzorgsmaatregel. Voor de uitkering van de schadevergoeding wordt de situatie van iedere individuele bewoner in kaart gebracht en wordt onder andere gekeken naar extra kosten die zijn gemaakt voor de huur van een tijdelijk onderkomen, de documentatie en de kenmerken van het ontruimde pand. Deze informatie is nodig om een goed voorstel te kunnen doen. 

ONTVANGEN BEWONERS DE COMPENSATIE NADAT ZE ZES MAANDEN HUURVERGOEDING HEBBEN GEKREGEN?

Niet per se. Vaak bestaat er behoefte aan ondersteuning voor langere tijd. De huurvergoeding wordt ten minste zes maanden lang uitgekeerd en tot twee maanden nadat het compensatievoorstel is goedgekeurd. De ondersteuning kan voor maximaal 24 maanden gegeven worden, zoals bepaald in de met de instanties gesloten overeenkomst. Zolang de schadevergoeding niet is uitgekeerd, loopt de uitkering van de huurvergoeding door, zodat de gezinsfinanciën niet in gevaar komen.

WORDT DE SCHADEVERGOEDING IN ÉÉN KEER OF IN TERMIJNEN UITBETAALD?

De schadevergoeding wordt in één keer uitgekeerd. Het geld wordt binnen vijf werkdagen na gerechtelijke goedkeuring van de compensatieovereenkomst overgemaakt. 

ALS IK GEEN GELD HEB VOOR EEN ADVOCAAT, WIE BETAALT DAN MIJN KOSTEN VOOR JURIDISCHE BIJSTAND?

Bewoners kunnen gratis ondersteuning krijgen van een openbaar verdediger. Indien gewenst voorziet het Compensatie- en verhuisprogramma in een vergoeding van advocaatkosten tot 5% van de schadevergoeding met een maximum van BRL 100.000 (19.000 euro). 

WAAROM MOET DE OVEREENKOMST WORDEN GOEDGEKEURD DOOR EEN RECHTER?

Het Compensatie- en verhuisprogramma is gebaseerd op de overeenkomst tussen Braskem en de overheidsinstanties (Federaal Openbaar Ministerie, het Openbaar Ministerie van de deelstaat Alagoas, de Federale Openbare Verdediging en de Openbare Verdediging van de deelstaat Alagoas). Deze overeenkomst is goedgekeurd door de rechter van de 3e federale rechtbank van het district Alagoas. De afzonderlijke overeenkomsten worden dus gesloten ter uitvoering van de ondertekende collectieve overeenkomst en worden door dezelfde rechter goedgekeurd. Hiermee is de rechtszekerheid en effectiviteit gewaarborgd.

WAT GEBEURT ER ALS DE RECHTER DE OVEREENKOMST NIET GOEDKEURT?

Dan wordt er een afspraak gemaakt met de desbetreffende bewoner om de weigering en de redenen daarvoor te bespreken. De zaak wordt opnieuw bekeken, zodat de benodigde informatie en documenten kunnen worden aangeleverd en het door de rechter aangegeven probleem wordt opgelost dat goedkeuring in de weg staat. 

WANNEER WORDT DE PRIJS VAN MIJN WONING/BEDRIJFSPAND VASTGESTELD?

Uw woning/bedrijfspand wordt in kaart gebracht tijdens het eerste bezoek van de sociaal werkers, die de woning/het pand fotograferen en inmeten. Hierna start de taxatiefase. Braskem stelt geen taxatierapporten op, maar bepaalt de prijs op basis van de Braziliaanse normen voor de waardering van onroerend goed.

IK HEB EEN TAXATIE VAN MIJN WONING/PAND. HOUDT BRASKEM DAAR REKENING MEE IN ZIJN VOORSTEL?

Ja. Bewoners kunnen alle documenten met betrekking tot de woning/het pand verstrekken en Braskem gebruikt deze bij het bepalen van de prijs en het formuleren van zijn voorstel. Het dient echter benadrukt te worden dat taxaties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de Technische Normen voor de Waardering van Onroerend Goed. Het is belangrijk dat de regels gevolgd worden, zodat de prijs van de woning/het pand transparant is. Braskem onderhandelt niet over de prijs. Het heeft dus geen nut om een rapport te verstrekken waarin een waarde genoemd wordt die hoger is dan de werkelijke prijs van de woning/het pand.

WORDT ER EEN VAST BEDRAG UITGEKEERD VOOR IMMATERIËLE SCHADE? WIE HEEFT DAAR RECHT OP?

Braskem heeft de inhoud van het Compensatie- en verhuisprogramma zo veel mogelijk gebaseerd op aanbevelingen in lokale en nationale jurisprudentie. Bij het bepalen van de inhoud van het programma heeft Braskem geprobeerd aan te sluiten bij lokale jurisprudentie over immateriële schade en bij nationale jurisprudentie in gerechtelijke procedures die gelijkenis vertonen met het Compensatie- en verhuisprogramma. De vergoeding van immateriële schade wordt aan de familie of de ondernemer (natuurlijke of rechtspersoon) uitgekeerd.

MOETEN MIJN KINDEREN EEN REKENING OPENEN OM COMPENSATIE TE ONTVANGEN?

Nee. Uw kinderen en alle anderen die in het geëvacueerde pand woonden, hebben niet-geldelijke schade geleden. Niettemin kan daarvoor een geldelijke vergoeding worden overgemaakt op een bankrekening van een ander gezinslid. Als u toch een rekening wilt openen, dan kunt u terecht bij de Caixa Econômica Federal (filiaal Rosa da Fonseca, Farol en Gruta de Lourdes), waarmee Braskem samenwerkt. Ga naar de sociaal werker om doorverwezen te worden naar het gewenste filiaal.

HET PAND IS GEËRFD FAMILIE-EIGENDOM. IK WIL INGAAN OP HET COMPENSATIEVOORSTEL, MAAR DE ANDEREN NIET. KAN IK ZELFSTANDIG STAPPEN ZETTEN?

Nee. In dit geval moeten alle erfgenamen instemmen met het compensatievoorstel.

IK HAD EEN BEDRIJF IN EEN HUURPAND IN HET ONTRUIMDE GEBIED. HEB IK ALS HUURDER RECHT OP COMPENSATIE?

Ja, onder het programma heeft elke lokale ondernemer recht op compensatie. Het programma neemt de verhuiskosten voor zijn rekening, maar daarnaast heeft de ondernemer tijdens het verhuisproces recht op een compensatievoorschot om de extra kosten te dekken en het bedrijf draaiende te houden. Vervolgens ontvangt de ondernemer ook de resterende compensatie, inclusief winstderving.

IK BEN ONDERNEMER EN WIL WETEN HOE DE VOORSCHOTREGELING WERKT.

U kunt een voorschot aanvragen om extra kosten voor de verhuizing te dekken en om te kunnen verhuizen in afwachting van een vergoeding. Het bedrag van het voorschot hangt af van de grootte van het bedrijf. Eenmanszaken, informele bedrijven en huurders van onroerend goed kunnen bijvoorbeeld een voorschot van BRL 10.000 (ca. 1.900 euro) aanvragen. De andere optie is om het voorschot aan te vragen op basis van de ingediende begrotingen die deze uitgaven onderbouwen. Het is ook mogelijk een voorschot te vragen om verhuiskosten te dekken op een vooraf vastgestelde wijze, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het bedrag wordt niet afgetrokken van de compensatie bij het aantonen van deze extra gemaakte verhuiskosten. De aanvraag moet worden ingediend bij de sociaal werker die de verhuizing van de ondernemer begeleidt.

HOE ZIT HET MET WERKNEMERS VAN BEDRIJVEN DIE NA DE BEVINGEN ZIJN GESLOTEN?

Deze werknemers hebben recht op compensatie van hun werkgever voor alle arbeidsrechtelijke aspecten. Braskem compenseert ondernemers voor gemaakte kosten als gevolg van het sluiten van hun bedrijf in de getroffen wijken.

WAT IS DE SPECIALE ZONE VAN BESCHERMD HISTORISCH ERFGOED?

Panden met bijzondere historische kenmerken maken deel uit van het beschermd stadsgezicht (ZEHP). In dat geval mogen elementen als deuren, ramen en siertegels niet worden verwijderd zonder toestemming van de gemeente. Als uw pand onder het beschermd stadsgezicht valt, dient u contact op te nemen met de gemeente, want aantasting is verboden. De sociaal werker kan u helpen om erachter te komen of uw huis onder het beschermd stadsgezicht valt.

IK KOM UIT GEBIED 01. ALS IK VERHUIS, WORDT MIJN COMPENSATIE DAN EERDER UITGEKEERD?

Nee. De ingangsdatum van het compensatieproces van de zone is bepalend en volgt het stappenplan dat met de autoriteiten is overeengekomen. Volgens dit stappenplan gaan de bewoners van Gebied 01 op oktober 2021 het proces in, ongeacht of ze wel of niet zijn verhuisd.

IS HET WAAR DAT BRASKEM FAILLIET GAAT EN NIET VOLDOENDE MIDDELEN HEEFT OM IEDEREEN TE BETALEN? EN IS HET WAAR DAT BRASKEM VERKOCHT WORDT EN DAARMEE UIT DE OVEREENKOMST STAPT?

Nee. De compensatieuitkeringen aan de bewoners van het ontruimde gebied zijn door de onderneming gegarandeerd en gestort op een rekening die wordt beheerd door de instanties die de overeenkomst met Braskem hebben gesloten. Deze rekening vormt de wettelijke garantie dat alle bewoners financiële compensatie ontvangen, naast financiële ondersteuning. Ook al zou Braskem, dat een gezonde positie heeft op de binnenlandse en internationale markt, ernstige verliezen lijden, dan zijn de bewoners nog steeds gevrijwaard dankzij de waarborgen van de instellingen waarmee Braskem de overeenkomst is aangegaan.

WAT IS HET UNIEKE COMPENSATIEVOORSTEL?

Dit is het voorstel voor een vergoeding van een vast bedrag van BRL 81.500 (15.500 euro) voor eigenaar-bewoners, BRL 61.500 (11.685 euro) voor uitwonende eigenaars en BRL 20.000 (3.800 euro) voor huurders.

BEPAALT BRASKEM DE COMPENSATIEPROCEDURE DIE DE BEWONER MOET DOORLOPEN?

Nee. De bewoners kiezen zelf. Ze moeten samen met hun advocaat of adviseur bekijken wat het best bij hun behoefte aansluit en kunnen dan de gewenste variant kiezen, of het nu een vast eenmalig bedrag is of een bedrag gebaseerd op de getaxeerde waarde van hun eigendom. 

WAT IS DE TERUGTREKKINGSTERMIJN?

Het Compensatie- en verhuisprogramma voorziet in een periode van zeven dagen na de formele acceptatie van het compensatievoorstel waarin de eigenaar van het pand kan aangeven of hij wil heronderhandelen over het voorstel of zich wil terugtrekken uit de overeenkomst met Braskem. 

HEEFT BRASKEM IN DEZE 7-DAAGSE PERIODE OOK HET RECHT OM ZICH TERUG TE TREKKEN UIT DE ONDERHANDELINGEN?

Braskem kan zich in deze periode niet terugtrekken uit de onderhandelingen. Het terugtrekkingsrecht geldt alleen voor bewoners. 

HEEFT DE VERWIJDERING VAN APPARATUUR UIT MIJN HUIS INVLOED OP DE VASTSTELLING VAN DE SCHADEVERGOEDING?

Nee, dat heeft geen invloed.

HEEFT DE EIGENAAR IN HET GEVAL VAN EEN GESLOTEN PAND RECHT OP VERGOEDING VAN NIET-GELDELIJKE SCHADE?

Ja, de eigenaar van het pand heeft recht op vergoeding van niet-geldelijke schade. 

HOE ZIT HET MET GEFINANCIERD VASTGOED?

De compensatie wordt ook betaald als het pand gefinancierd is, maar er wordt wel een korting toegepast, waarbij het uitstaande saldo aan de financier wordt betaald. Dat geldt ook wanneer de bewoner een claim heeft ingediend bij zijn verzekeraar en van die verzekering een schadevergoeding heeft ontvangen. 

MOET ER VOOR BEWONERS VAN APPARTEMENTEN IN RISICOGEBIEDEN OOK EEN BEWIJS VAN BETALING VAN SERVICEKOSTEN EN IPTU (ONROERENDGOEDBELASTING) WORDEN INGEDIEND?

Nee, de bewoner hoeft geen kwitantie of ander betaalbewijs van service- of OZB-kosten te overleggen. Onder het Compensatie- en verhuisprogramma wordt voor eigendommen met IPTU-schulden van vóór 2019, en geheven vóór de ontruiming, het bedrag van de uitstaande schulden ingehouden en wordt de betaling door Braskem rechtstreeks aan de gemeente Maceió gedaan. De volledige lijst met vereiste documenten is te vinden op de website Braskem.com.br/alagoas. 

ALS HET GEBIED ONBEWOONBAAR IS, WAAROM ZIJN ER DAN EIGENDOMSDOCUMENTEN NODIG EN WAAROM EEN INVENTARISATIE ALS ER EEN OVEREENKOMST IS TUSSEN DE ERFGENAMEN?

In het geval van financiële compensatie gaat het om een stuk onroerend goed. Daarom hebben we documenten van het object en de eigendomsrechten nodig om vast te stellen wie de compensatie moet ontvangen. In het geval van geërfd vastgoed wordt de registratie gedaan aan de hand van een onderzoek, dat zowel in als buiten de rechtbank kan plaatsvinden. Indien nodig ondersteunt het programma de familie bij het verzamelen van aktes en documenten bij notariskantoren voor een buitengerechtelijk onderzoek.

IK HEB EEN VORDERING TOT ONTEIGENING LOPEN. KRIJG IK IN HET GEVAL VAN VERHUIZING EEN VERGOEDING?

Braskem zal alle documenten bekijken die door de betreffende bewoner zijn ingediend en als het recht op vergoeding is vastgesteld, zal hij of zij worden gecompenseerd.

KLOPT HET DAT BRASKEM EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK EIST?

Nee, bewoners kunnen om een gerechtelijk of buitengerechtelijk onderzoek vragen. Braskem zal alle door de bewoner ingediende documenten bekijken en als het recht is geverifieerd, zal hij of zij worden gecompenseerd.

HERHUISVESTING

WELKE DIENSTEN BIEDT HET PROGRAMMA?

Het programma biedt gratis verhuisservice, ondersteuning van partner-makelaars, inventarisatie van persoonlijke bezittingen, psychologische hulp, een Dierenhulpprogramma en samenwerking met notarissen (voor het verstrekken van aktes en andere documenten) en financiële instellingen. De dienst voor inventarisatie van persoonlijke bezittingen helpt bewoners en ondernemers bij de tijdelijke opslag van inboedel, apparatuur of voorraden die ze niet kunnen achterlaten op het oude adres zolang ze niet terecht kunnen in de permamente nieuwe huisvesting. Het Dierenhulpprogramma vervoert dieren tijdens de verhuizing van de bewoner en biedt tijdelijke asielopvang voor deze dieren, op een veilige plek en met goede zorg, inclusief afspraken met dierenartsen, sterilisatie en vaccinatie. In voorkomende gevallen helpen de partner-makelaars van Brasskem de bewoner bij het vinden van een tijdelijke woning, waarbij de bemiddelingskosten ook door het Programma worden betaald. Daarnaast helpt het Programma ook bij het openen van een bankrekening en het verkrijgen van de benodigde documenten van lokale notarissen.

WANNEER WORDEN DE BEDRAGEN MET BETREKKING TOT DE HUURTOESLAG VAN DE WONINGEN BETAALD?

De huurtoeslag wordt betaald nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden, wanneer de bewoner de Ontruimingsverklaring ondertekent. Vanaf dat moment wordt de toeslag elke maand uitgekeerd, gedurende ten minste zes maanden, tot maximaal twee maanden na goedkeuring van het compensatievoorstel. Het bedrag van de tegemoetkoming is BRL 1.000 (190 euro), en de betalingen vinden altijd plaats op dezelfde dag van maand. Een voorbeeld: als de eerste betaling plaatsvindt op 2 april, worden de volgende betalingen steeds op de tweede dag van de maand gedaan.

HOEVEEL BEDRAAGT DE TEGEMOETKOMING BIJ DE VERHUIZING?

De vaste bijdrage aan de verhuiskosten is BRL 5.000 (950 euro), eenmalig uit te betalen na het plannen van de verhuizing en en ondertekening van de Verbintenisverklaring.

WAT IS HET BEDRAG VAN DE HUURTOESLAG?

De huurtoeslag bedraagt BRL 1.000 (190 euro), en wordt betaald voor ten minste zes maanden en tot maximaal twee maanden na goedkeuring van het compensatievoorstel. De toeslag heeft een maximale looptijd van 24 maanden, zoals bepaald in de overeenkomst die met de autoriteiten is gesloten. Als de bewoner dit bedrag niet toereikend acht, kan hij een extra toelage van BRL 6.000 (1.140 euro) aanvragen. Eenmaal toegekend wordt dit bedrag in één keer betaald, als voorschot. Om het niet in mindering te laten komen op het compensatiebedrag, moeten bewoners bewijzen dat het geld uitsluitend wordt gebruikt voor de betaling van de huur en de servicekosten van hun nieuwe woning.

MIJN HUIS STAAT BUITEN DE KAART VAN DE DIENST BURGERBESCHERMING EN HET VERTOONT SCHEUREN. WAT KAN IK DOEN?

Als uw huis niet op de kaart staat en u bent van mening dat er sprake is van een risicosituatie, kunt u contact opnemen met de Dienst Burgerbescherming op nummer 0800 030 6205.

MIJN GEBIED STAAT NIET OP DE KAART ALS ONTRUIMINGSGEBIED; WANNEER KOMT HET DAAR WEL OP?

De vaststelling van het ontruimingsgebied wordt bepaald door de Dienst Burgerbescherming van Maceió.

WAT ALS IK TERUG WIL NAAR MIJN HUIS?

De overeenkomst tussen de overheidsinstanties en Braskem bepaalt dat de woningen in de kritische gebieden voorgoed worden ontruimd, zonder de mogelijkheid voor de eigenaar of bewoner om terug te keren.

HOE VRAAG IK DE EXTRA HUURTOELAGE AAN?

Gedupeerden die uit hun woning zijn vertrokken kunnen zelf via het 0800 telefoonnummer een verzoek indienen voor een voorschot op de vergoeding van 6.000 BRL (1.140 euro) als bijdrage in de extra uitgaven voor huisvesting, voor zover die gedekt worden door de huurtoeslag die door Braskem wordt betaald.

HOE WERKT DE MAKELAARSONDERSTEUNING DIE HET COMPENSATIE- EN VERHUISPROGRAMMA BIEDT? BETAALT BRASKEM DE BEMIDDELINGSKOSTEN?

Braskem werkt met partners in de makelaarsbranche. Ze staan in de onderstaande lijst. Zij helpen bewoners om snel naar een tijdelijke woning te kunnen verhuizen; de bemiddelingskosten van deze makelaars worden betaald door Braskem.

Partner-makelaars:

 • ALM IMÓVEIS - (82) 98818-9115 | www.almimoveis.com
 • MÁRCIO RAPOSO IMÓVEIS - (82) 99351-9792 | www.marcioraposo.com.br
 • I4 IMÓVEIS - (82) 99676-6715 |www.i4imobiliaria.com.br
 • MARIZ IMÓVEIS - (82) 99680-0800 | www.marizimoveis.com.br
 • IMOB CONSULTARIA - (82) 99678-6367 | www.juliannodamaso@gmail.com
 • MORE MACEIÓ IMÓVEIS - (82) 99972-8280 | www.moremaceio.com.br

IK WOON IN GEBIED 01. KAN IK VERSNELD VERHUIZEN OMDAT IK ME ZORGEN MAAK?

Ja, bewoners die hun vertrek uit Gebied 1 willen bespoedigen en al twee bezoeken hebben gehad van sociaal werkers voor een woninginventarisatie en een gezinsgesprek, kunnen 0800 006 3029 bellen om hun verhuisoverleg te plannen.

IK BEN EEN HUURDER IN GEBIED 01. KAN IK VOOR DE DEADLINE VERHUIIZEN? VERLIES IK RECHTEN?

Huurders in Gebied 01 kunnen de woning op eigen initiatief verlaten, zonder hun compensatierechten te verliezen. De betaling van de compensatie zal echter plaatsvinden volgens het schema dat met de autoriteiten is overeengekomen. Het is belangrijk om op te merken dat het Compensatie- en verhuisprogramma gratis ondersteunende diensten biedt om de verhuizing uit te voeren, zoals professionele teams om spullen in te pakken en te vervoeren, inventarisatie van persoonlijke items en ondersteuning van makelaars. Als bewoners besluiten geen gebruik te maken van de diensten, kunnen ze daar later geen aanspraak meer op maken.

IK BEN BENIEUWD NAAR DE SITUATIE VAN DE BEGRAAFPLAATS IN DE WIJK BEBEDOURO, EN WAT DE FAMILIES DIE ER HUN DIERBAREN HEBBEN BEGRAVEN VAN MOETEN DENKEN. HEBBEN MENSEN MET EEN GROOT FAMILIEGRAF RECHT OP COMPENSATIE?

Braskem is met de autoriteiten in gesprek over de Santo Antônio begraafplaats en over een passende oplossing voor de lokale geemschap. Het gebied heeft al een systeem om de bodemstabiliteit te monitoren en de veiligheid te beoordelen. Daarnaast verricht Braskem schoonmaakdiensten op de locatie.

WAAROM MOET IK MIJN WONING VERLATEN?

De overeenkomst tussen de overheid en Braskem bepaalt dat het vertrek van bewoners uit risicogebieden verplicht is, zodat ze veilig hun financiële compensatie kunnen afwachten. De bewoners krijgen ondersteuning en financiële hulp voor hun verhuizing in afwachting van de afhandeling van de compensatie. Om een nieuwe woning te vinden, kunnen de bewoners gratis gebruikmaken van de partner-makelaars in de onderstaande lijst. Zodra de woning is gekozen, wordt de verhuizing uitgevoerd, betaald door Braskem. Na het plannen van de verhuizing en het ondertekenen van de Verbintenisverklaring, wordt de financiële steun van BRL 5.000 (950 euro) binnen drie werkdagen uitbetaald. Bewoners moeten een betaal- of spaarrekening hebben om het bedrag te ontvangen.

Partner Estate Agencies:

 • ALM IMÓVEIS - (82) 98818-9115 | www.almimoveis.com
 • MÁRCIO RAPOSO IMÓVEIS - (82) 99351-9792 | www.marcioraposo.com.br
 • I4 IMÓVEIS - (82) 99676-6715 |www.i4imobiliaria.com.br
 • MARIZ IMÓVEIS - (82) 99680-0800 | www.marizimoveis.com.br
 • IMOB CONSULTARIA - (82) 99678-6367 | www.juliannodamaso@gmail.com
 • MORE MACEIÓ IMÓVEIS - (82) 99972-8280 | www.moremaceio.com.br

KAN IK FINANCIËLE STEUN ONTVANGEN OP EEN DIGITALE BANKREKENING? EN ALS IK GEEN BANKREKENING OP MIJN NAAM HEB, KAN IK HET DAN OP DE REKENING VAN IEMAND ANDERS ONTVANGEN, BIJVOORBEELD OP DIE VAN EEN FAMILIELID?

Ja, het is mogelijk om alle tegemoetkomingen en vergoedingen op een digitale rekening te ontvangen. De enige rekening die niet wordt geaccepteerd is die met een lage dagelijkse transactielimiet, meestal een "makkelijke rekening" ("conta fácil") genoemd, die in loterijwinkels kan worden geopend. Als bewoners geen eigen bankrekening hebben, kunnen ze contact opnemen met hun sociaal werker, die ze kan helpen een rekening te openen bij programma-partnerbank Caixa Econômica Federal (met filialen in Rosa da Fonseca, Farol en Gruta de Lourdes). In gevallen waarin de familie kiest voor een erkende vertegenwoordiger, moet diens rekening worden gemeld bij de sociaal werker. Naast de bankgegevens moet deze vertegenwoordiger zijn of haar persoonlijke documenten overleggen om gelden te ontvangen. Ook de compensatie moet worden gestort op de bankrekening van een van de gezinsleden, of hun erkende vertegenwoordiger.

WAAROM MOET BRASKEM TIJDELIJK BEZITTER ZIJN VAN MIJN WONING?

Alleen als tijdelijk bezitter kan Braskem een woning afsluiten door de ramen en deuren dicht te metselen en aan ongediertebestrijding doen. Als tijdelijk bezitter is Braskem ook verantwoordelijk voor de beveiliging van het pand, ook om te voorkomen dat het gekraakt zou worden. Hiertoe heeft Braskem op voorstel van leiders uit de buurten en in samenspraak met omwonenden woningbeveiligingsmaatregelen ontwikkeld. 

BETAALT BRASKEM DE VERHUIZING VAN DE BEWONERS?

Ja, het Compensatie- en verhuisprogramma stelt de verhuisservice beschikbaar voor alle bewoners. Deze dienst kan worden aangevraagd bij de verhuizing en na ontvangst van de financiële vergoeding, wanneer de bewoner naar de permanente woning verhuist. Om toegang te krijgen tot deze service, moeten bewoners contact opnemen met hun sociaal werker of bellen met 0800 006 3029, maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur (behalve op feestdagen). Het gesprek is gratis, ook vanaf een mobiele telefoon.

BETAALT BRASKEM DE NOTARISKOSTEN?

Ja, Braskem betaalt alle administratieve kosten en belastingen die betrekking hebben op de aankoop van de woning. Braskem werkt ook samen met notariskantoren voor het verstrekken van documenten en certificaten.

IK WOON IN EEN HUURWONING, MAAR IK HEB GEEN KWITANTIES. IK BETAAL RECHTSTREEKS AAN DE VERHUURDER. WAT IS MIJN SITUATIE IN DIT GEVAL?

In het verhuisproces is het niet nodig om huurbetalingen aan te tonen, maar wel de bewoning. Hiervoor zijn documenten nodig waaruit blijkt dat de huurder al voor het besluit tot ontruiming in de woning verbleef, zoals een bewijs van bewoning. In de compensatieprocedure zal Braskem op zoek gaan naar andere informatie die de huurrelatie aantoont, dus ook aankloppen bij de eigenaar, die de huur kan bevestigen. In dergelijke gevallen dient de eigenaar een huurverklaring van de woning te overleggen, en bovendien een eigendomsbewijs: een IPTU (OZB-aanslag), koopakte, hypotheekakte of iets dergelijks. 

MAG ELKE EIGENAAR DEUREN, RAMEN EN ANDERE MATERIALEN UIT ZIJN WONING VERWIJDEREN OF ZIJN ER BEPERKINGEN?

Mensen die in een flat of appartement wonen, moeten zich houden aan de regels van hun complex. Bewoners die niet in een flat- of appartementencomplex wonen, kunnen zelf kiezen of ze deze spullen wel of niet willen verwijderen, op voorwaarde dat de woning geen deel uitmaakt van het beschermd stadsgezicht (ZEPH). De sociaal werker kan bewoners helpen om te achterhalen of hun huis een beschermde status heeft.

ALS ER SPRAKE IS VAN HUUR, WIE MOET DAN CONTACT OPNEMEN MET BRASKEM, DE HUURDER OF DE EIGENAAR?

Zowel de huurder als de verhuurder moet contact opnemen met Braskem zodra het zegel beschikbaar is. Ze hebben immers verschillende behoeften: de bewoner moet zijn verhuizing plannen en financiële hulp ontvangen, en de verhuurder moet het voorschot op de financiële compensatie aanvragen.

BETAALT BRASKEM VOOR DE VERHUIZING NAAR EEN NIEUWE PERMANENTE WONING?

Ja, het programma betaalt voor de verhuizing naar de definitieve woning. Om deze service aan te vragen, kunnen bewoners contact opnemen met hun sociaal werker of bellen met 0800 006 3029, maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur (behalve op feestdagen). Het gesprek is gratis, ook vanaf een mobiele telefoon

MIJN WONING LIGT IN GEBIED 01 EN IK MOET BELLEN OM DE TECHNISCHE COMMISSIE IN TE PLANNEN. KAN IK DIT NOG STEEDS DOEN?

Ja. Bewoners moeten contact opnemen met de Technische Commissie. Die moet de staat van de woning beoordelen. Als er een substantieel risico wordt vastgesteld, wordt direct verhuizing geregeld.

HOE VERLOOPT DE PROCEDURE IN GEBIED 01?

De procedure voor Gebied 01 is hetzelfde als in de andere zones. Nadat de woningen zijn geïnspecteerd, kunnen bewoners die willen verhuizen bellen met 0800 006 3029 en een afspraak maken voor een intakegesprek om aan het programma deel te nemen. Bewoners die willen weten of ze in hun woning kunnen blijven, moeten ook contact opnemen met het 0800-nummer. De Technische Commissie zal dan de staat van de woning beoordelen.

MOET HET HUIS SCHEUREN VERTONEN OM VOOR DE HUURTOELAGE IN AANMERKING TE KOMEN? EN MOET IEDEREEN DE WONING VERLATEN?

De woning hoeft geen scheuren te vertonen om huurtoeslag te kunnen ontvangen. Bewoners die deelnemen aan het programma en worden verhuisd, ontvangen financiële steun, ongeacht de staat van hun woning.

WAAROM MOETEN DE TECHNISCHE MEDEWERKERS MIJN WONING OPNIEUW BEOORDELEN?

In sommige gevallen is het gezien bepaalde kenmerken van de woning, de verkregen informatie en de documenten die de bewoner heeft opgestuurd nodig om een nieuw bezoek te brengen om de gegevens te bevestigen. Deze veldinspectie is ook van belang bij een eventuele herbeoordeling van het compensatievoorstel.

WORDT HET EERSTE VERHUISGESPREK OPGENOMEN?

Nee. Dit gesprek wordt niet opgenomen.

MOETEN DE TECHNISCHE MEDEWERKERS DE WONING BETREDEN OM HET HUIS TE BEOORDELEN?

Ja, dat is nodig om het pand te typeren, en voor registratie van constructieve bijzonderheden en aanpassingen. De medewerkers werken strikt volgens de veiligheidsnormen die zijn opgesteld door de gezondheidsautoriteiten, gebruikmakend van mondmaskers en handschoenen, en ze houden veilige afstand tot de bewoners. De medewerkers zijn te herkennen aan een groen vest en dragen een badge. Als de bewoner of ondernemer zich ongemakkelijk voelt bij de inspectie, is het advies dit direct melden aan de sociaal werker, die eventueel noodzakelijke verdere stappen zal nemen.

IK KAN NIET IN DE WONING AANWEZIG ZIJN. MOGEN MIJN BUREN DE GEZINSVRAGEN BEANTWOORDEN?

Nee, de vragen moeten door de bewoners zelf worden beantwoord. De sociaal werkers zullen maximaal drie pogingen doen om u thuis te treffen. Na het derde bezoek laten ze een briefje achter met het verzoek contact op te nemen met 0800 006 3029, maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur (behalve op feestdagen). Het gesprek is gratis, ook vanaf een mobiele telefoon.

IK BEN NIET IN MIJN WONING. KAN IK ZELF EEN AFSPRAAK MAKEN MET DE TECHNISCHE COMMISSIE VOOR INSPECTIE EN TYPERING?

In dit geval moet de bewoner contact opnemen met 0800 006 3029, van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur (behalve op feestdagen), en de situatie toelichten. Het gesprek is gratis, ook vanaf een mobiele telefoon.

WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN NA DE INSPECTIE VAN HET PAND, EN HOE SNEL MOETEN DE BEWONERS HET PAND VERLATEN?

Na het bezoek van de technische medewerkers krijgt de bewoner nog een bezoek van de sociaal werkers. Braskem maakt dan een datum bekend waarop de bewoner 0800 006 3029 kan bellen om het eerste verhuisgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek kan de bewoner aangeven welke verhuisdatum hem het best uitkom.

WAAROM MOET IK EEN VERKLARING ONDERTEKENEN OM BIJVOORBEELD HUURTOESLAG TE ONTVANGEN?

Tijdens de verhuisprocedure dient de bewoner twee verklaringen te ondertekenen: een Verbintenisverklaring en een Ontruimingsverklaring. Wanneer de bewoner de datum van zijn verhuizing plant, tekent hij de Verbintenisverklaring, waarbij Braskem zich ertoe verplicht de financiële steun voor het gezin te betalen. Drie dagen na ondertekening van de Verbintenisverklaring stort Braskem BRL 5.000 (950 euro) op de rekening van de bewoner als tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing. Op de dag van de verhuizing ondertekent de bewoner de Ontruimingsverklaring, waarmee Braskem tijdelijk bezitter wordt van de woning en verantwoordelijk is voor de beveiliging ervan. Vanaf dat moment betaalt Braskem de bewoner elke maand de huurtoeslag. De huurtoeslag bedraagt BRL 1.000 (190 euro), en wordt betaald voor ten minste zes maanden en tot maximaal twee maanden na goedkeuring van het compensatievoorstel. De toeslag heeft een maximale looptijd van 24 maanden, zoals bepaald in de overeenkomst die met de autoriteiten is gesloten.

KAN IK DE VERBINTENISVERKLARING VAN BRASKEM GEBRUIKEN ALS ONDERPAND VOOR DE ONDERHANDELINGEN OVER DE NIEUWE HUUROVEREENKOMST?

De Verbintenisverklaring garandeert dat Braskem de bewoner de bedragen voor financiële steun en huurtoeslag betaalt na het verlaten van de woning. Die zekerheid kan worden gebruikt om te onderhandelen met de nieuwe verhuurder of de makelaar. In het Compensatie- en verhuisprogramma werkt Braskem met drie makelaars die deze service gratis aanbieden. De bewoner kan contact opnemen via 0800 006 3029, maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur (behalve op feestdagen) en vragen om contact met een makelaar. Braskem is gemachtigd om de contactgegevens van de huurder door te geven aan de makelaar. Het is ook mogelijk dat een sociaal werker bemiddelt in het contact tussen bewoners en makelaar.

VERZORGT BRASKEM HET TRANSPORT VAN MATERIALEN DIE DOOR DE BEWONERS VAN DE HUIZEN WORDEN VERWIJDERD, ZOALS DEUREN, RAMEN EN GOOTSTENEN?

Ja, Braskem regelt dit transport voor de verhuizing van de bewoners. De bewoner kan zelf bepalen wat hij meeneemt, behalve houten elementen (latten en balken), zolang de spullen maar vóór de dag van de verhuizing zijn gedemonteerd. Het is ook mogelijk de materialen zelf op te halen en de verhuizing te verlengen om het transport uit te voeren, alles binnen een periode van maximaal tien dagen.

WAT MOET IK DOEN MET KOSTEN ZOALS DE SERVICEKOSTEN EN ONROERENDGOEDBELASTING VAN EEN WONING DIE IK GA VERLATEN?

Bewoners moeten aan dergelijke verplichtingen voldoen tot aan de overdracht van het bezit, wanneer ze de Ontruimingsverklaring ondertekenen. Bewoners die na vertrek nog kosten betalen voor hun pand krijgen deze kosten vergoed, zoals vastgelegd in de overeenkomst met Braskem. Wat de onroerende zaakbelasting (IPTU) betreft, stelt een gemeentewet van 2019 (nr. 6900/2019) de panden van de gebieden die getroffen zijn door geologische verschijnselen, gelegen in het ontruimde gebied, vrij van belasting.

IS DE TECHNISCHE COMMISSIE OPGEHEVEN?

Nee, die bestaat nog. Als de bewoner twijfels heeft over de veiligheid van zijn woning, kan hij de Technische Commissie vragen de staat van de woning te beoordelen. Als er sprake is van een risicosituatie, worden de bewoners onmiddellijk verhuisd.

HOE STAAT HET MET DE LOPENDE PROCEDURES BIJ DE TECHNISCHE COMMISSIE?

Met de ondertekening van december-overeenkomst met de autoriteiten zijn de procedures van de panden die in Gebied 01 zijn opgenomen afgesloten. De panden maken nu deel uit van het Programma. Deze panden zijn geïnventariseerd en aangewezen voor de verhuisregeling, en de bewoners zitten in het verhuistraject.

WORDEN BEWONERS STRAATGEWIJS VERHUISD?

Nee, nadat de woning is aangewezen voor ontruiming, wordt er een datum bekend gemaakt waarop gezinnen 0800 006 3029 kunnen bellen om hun eerste afspraak met de sociaal werker te plannen. Daarin wordt de verhuizing gepland, op een datum die het gezin het beste uitkomt. 

IK VERHUUR EEN APPARTEMENT IN HET RISICOGEBIED EN IK BETAAL DE HUUR VOOR MIJN HUIDIGE WONING MET DE HUURINKOMSTEN VAN MIJN APPARTEMENT. HOE BETAAL IK MIJN EIGEN HUUR ALS MIJN HUURDER DE VERHUISKOSTENVERGOEDING ONTVANGT?

Op vertoon van de huurovereenkomst kan de eigenaar een voorschot van BRL 10.000 (1900 euro) aanvragen, dat wordt ingehouden op de uiteindelijke compensatiesom. Deze betaling valt in de categorie zzp'ers en informele bedrijven. De aanvraag moet worden ingediend bij de sociaal werker die de verhuizing begeleidt en die de aanvrager kan helpen bij het verkrijgen van het voorschot.

IK BEN AL VERHUISD EN HET HUIS WAARIN IK WOON IS NET OPGENOMEN IN EEN NIEUW RISICOGEBIED. WAT IS MIJN SITUATIE IN DIT GEVAL??

Bewoners die al in het Compensatie- en verhuisprogramma zitten en momenteel in Gebied 01 wonen, blijven een maandelijke huurtoeslag van BRL 1.000 (190 euro) ontvangen, plus een nieuwe vergoeding van BRL 5.000 (950 euro) om hun tweede verhuizing te betalen. Let op: het bedrag van de huurtoeslag wordt niet opgeteld bij de toeslag van de eerste verhuizing; de huurtoeslag wordt dus voortgezet en niet verdubbeld.

HOE GAAT HET VERHUISPROCES IN ZIJN WERK?

Het verhuisproces begon met de inventarisatieronde, die op 26 maart 2021 is afgesloten. Hierbij heeft het veldteam de huizen geïnspecteerd, opgemeten en relevante informatie over de panden verzameld. Daarna kregen de bewoners een tweede bezoek van de Technische Commissie, dit keer om het gezinsenquête aaf te nemen. De volgende stap is het plannen van het eerste verhuisgesprek (via telefonisch contact met nr. 0800 006 3029, maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur (behalve op feestdagen). Tijdens deze bijeenkomst maken de bewoners met de ondersteunende diensten en middelen die de verhuisregeling biedt, en worden ze gevraagd een aantal vereiste documenten op te sturen. Als het om een woning gaat, ontvangt de bewoner een financiële vergoeding van BRL 5.000 (950 euro), na ondertekening van de Verbintenisverklaring. Kort na de verhuizing en de ondertekening van de Ontruimingsverklaring start de uitbetaling van de huurtoeslag van BRL 1.000 (190 euro) per maand. Deze toeslag wordt betaald voor ten minste zes maanden en tot maximaal twee maanden na goedkeuring van het compensatievoorstel. De toeslag heeft een maximale looptijd van 24 maanden, zoals bepaald in de overeenkomst die met de autoriteiten is gesloten.

WANNEER START DE HERHUISVESTING VAN BEWONERS VAN GEBIED 01?

De inventarisatie van de woningen in Gebied 01 vond plaats in de periode februari-april 2021 en was daarmee afgesloten. Bewoners die aan het Programma wilden deelnemen, konden in maart instromen en doorliepen vervolgens het proces.

HOE LANG DUURT HET VOORDAT DE RECHTER DE OVEREENKOMST BEKRACHTIGT?

De rechtbank ging zeer voortvarend te werk bij het beoordelen van de verzoeken en keurde de overeenkomsten binnen vijf dagen goed, behoudens gevallen waarin de rechtbank of het Openbaar Ministerie het nodig achtte aanvullende informatie of documenten op te vragen.

ONDERHOUD EN ZORG VOOR DE BUURT

MIJN HUISDIER IS NIET WELKOM IN MIJN TIJDELIJKE WONING. HOE WERKT HET DIERENHULPPROGRAMMA VAN BRASKEM?

Het Dierenhulpprogramma is gratis beschikbaar voor alle bewoners en is een samenwerking tussen Braskem en de Universiteit van Alagoas. Het programma voorziet gratis in asielopvang tijdens de verhuisperiode of zolang bewoners zelf op een tijdelijke locatie verblijven. In die tijdelijke periode van maximaal drie maanden na compensatie krijgt het dier alle benodigde zorg, inclusief sterilisatie, medische behandeling en vaccinatie.

WELKE ZORG BIEDT HET PROGRAMMA DE HUIS- EN ZWERFDIEREN IN HET HERHUISVESTINGSGEBIED?

Huisdieren van gebruikers van het Compensatie- en verhuisprogramma hebben toegang tot de volgende diensten: tijdelijke asielopvang (tijdens de verhuizing of terwijl de bewoner in de tijdelijke woning verblijft), sterilisatie, dierenartsbehandeling, ontworming en vervoer op de dag van de verhuizing. De ondersteuning is beschikbaar tot drie maanden na ontvangst van de definitieve compensatie. De dieren worden ondergebracht op de UFAL Farm in Viçosa, of in drie andere partner-asiels in Maceió. Hier krijgen ze onder toezicht van dierenartsen de noodzakelijke zorg, waaronder vaccinaties (hondsdolheid, vanaf 3 maanden - 1 dosis) en sterilisatie. Activiteiten gericht op zwerfdieren omvatten medische zorg, dagelijkse voeding en een adoptieproject van het Instagramkanaal @focinhoresponsavel. Daarnaast voert het programma campagnes over verantwoord eigenaarschap.

HOE KRIJGT EEN BEWONER TOEGANG TOT HET DIERENHULPPROGRAMMA?

Bewoners kunnen zich wenden tot hun sociaal werker of bellen met 0800 006 3029. Hun verzoek wordt ter beoordeling doorgestuurd, waarna bij een positief oordeel stappen worden gezet om het dier over te dragen.

HOE WERKT DE ASIELOPVANG?

De dieren die tijdelijk door het Programma worden opgevangen, worden gehuisvest in de UFAL Farm in Viçosa of in drie andere partner-asiels in Maceió, waar ze de nodige verzorging, vaccins en follow-up van dierenartsen krijgen. Gedurende de periode dat het dier onder de verantwoordelijkheid van het programma valt, wat tot drie maanden na ontvangst van de financiële vergoeding kan zijn, moet de eigenaar het dier bezoeken om de band tussen de twee te onderhouden. Hiervoor moeten ze contact opnemen met de sociaal werker, die de afspraak zal maken. Braskem zorgt desgevraagd voor gratis vervoer van en naar de locatie in Viçosa. Om de tijdelijke asielopvang aan te vragen, kan de bewoner contact opnemen met zijn sociaal werker of bellen naar 0800 006 3029.

IK WIL MIJN DIER LATEN VACCINEREN EN STERILISEREN. WAT MOET IK DOEN?

Hulp voor dieren van bewoners die gebruik maken van het Compensatie- en verhuisprogramma kan in de aanloop naar de verhuizing worden aangevraagd bij bezoeken aan huis of via contact met 0800 006 3029 of de sociaal werker, die het verder oppakt. Nadat de bewoner is verhuisd, worden alle verzoeken beoordeeld door een team van deskundigen van de Universiteit van Alagoas. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van programma.

IK VERZORG WAT ZWERFDIEREN, MAAR IK KAN ZE NIET MEENEMEN. WAAR KUNNEN ZE TERECHT?

Zwerfdieren in de risicogebieden zijn al in kaart gebracht door het Technisch Team en zijn opgenomen in het Dierenhulpprogramma. Nieuw aangemelde dieren kunnen niet meer worden opgevangen.

IK HEB EEN HUISDIER, MAAR IK WIL HET NIET IN EEN ASIEL ACHTERLATEN. BIEDT HET PROGRAMMA ENIGE VORM VAN ONDERSTEUNING BEHALVE ASIELOPVANG?

Ja. Het programma ondersteunt bewoners van getroffen gebieden die dieren hebben met begeleiding op het gebied van verantwoord eigenaarschap, en biedt medische dierzorg in de vorm van onder meer vaccinatie (hondsdolheid, vanaf 3 maanden - 1 dosis), ontworming en sterilisatie. Het programma voorziet ook in veilig vervoer van het dier op de dag van de verhuizing, zodat het veilig wordt vervoerd naar de nieuwe huisvesting, dus ook als asielopvang geen optie is voor de bewoner.

WAT IS HET DOEL VAN DIERENHULPPROGRAMMA?

Het Dierenhulpprogramma is opgezet in antwoord op de vragen en behoeften van lokale bewoners en opmerkingen en observaties van dierenhulpinstanties. Doel is het ondersteunen van bewoners die deelnemen aan het Compensatie- en verhuisprogramma en dieren bezitten. Die ondersteuning bestaat uit onder meer begeleiding in verantwoorde omgang met het dier, en dierenzorg in de vorm van vaccinatie, ontworming en sterilisatie. Het programma voorziet ook in veilig vervoer van het dier op de dag van de verhuizing.

MIJN KAT KAN NIET WENNEN IN DE NIEUWE WONING. KAN IK ASIELOPVANG AANVRAGEN?

Als het dier niet kan wennen in de tijdelijke woning, kan de eigenaar contact opnemen met de medewerkers van het Dierenhulpprogramma, die ter plekke kunnen adviseren wat de eigenaar kan doen om het dier op zijn gemak te stellen. Als de problemen echter aanhouden, kan de bewoner tijdelijke asielopvang aanvragen.

IK HEB MEERDERE HUISDIEREN (KATTEN EN HONDEN). KUNNEN ZE IN DE ASIELOPVANG BIJ ELKAAR BLIJVEN?

Omdat het niet mogelijk is te voorspellen of er plaatsen beschikbaar zijn in de asielopvang, moeten de aanvragen ter beoordeling aan het Dierenhulpprogramma worden voorgelegd. Als er ruimte beschikbaar is, kunnen de dieren op dezelfde locatie verblijven.

IK HEB DE COMPENSATIE ONTVANGEN EN MIJN DIER ZIT IN HET ASIEL. HOE LANG KAN HET DAAR BLIJVEN?

De asielopvang van het dier is voorzien tot drie maanden na ontvangst van de financiële compensatie van de bewoner.

KAN IK KIEZEN WAAR MIJN HUISDIER ZAL VERBLIJVEN?

Aanvragen voor tijdelijke asielopvang worden beoordeeld door de teams van het Dierenhulpprogramma. Als de gewenste locatie de capaciteit heeft om het dier te huisvesten, kan het dier daar worden ondergebracht.

WELKE VEILIGHEIDSUITRUSTING HEEFT HET VELDTEAM TIJDENS DE INSPECTIE?

Het team beschikt over portofoons, mobiele telefoons en een herkenbaar veiligheidsuniform.

HOE IS HET WIJKONDERSTEUNINGSTEAM OPGEZET? WORDEN ZE BETAALD?

Het team bestaat uit wijkbewoners die zijn geselecteerd door het beveiligingsbedrijf dat Braskem heeft ingehuurd, met instemming van de wijkhoofden. De teamleden krijgen training, en een salaris. Ze zijn aangesteld onder de Braziliaanse CLT-voorwaarden.

WAAROM HEEFT BRASKEM LOKALE BEWONERS INGEHUURD VOOR VEILIGHEIDSWERK ALS DE LOCATIE EEN RISICOGEBIED IS?

Alle gebieden worden in de gaten gehouden om te anticiperen op mogelijke risico's. Bovendien zijn alle teamleden op de hoogte van de vluchtroutes en weten ze hoe ze moeten handelen in geval van nood.

WAAROM STAAN ER MUREN ROND DE HUIZENBLOKKEN?

De muren zijn opgetrokken om insluiping te voorkomen, aanwezige werkers en de omgeving te beschermen en effectieve bewaking te faciliteren.

WELKE MAATREGELEN NEEMT HET TEAM IN GEVAL VAN INSLUIPING, INBRAAK IN WONINGEN, VERNIELING OF ILLEGALE BEZETTING?

De wijkondersteuningsteams zorgen voor de ontruimde eigendommen en rapporteren alle onregelmatigheden aan het Bewakingscentrum, dat schakelt met de militaire politie. De wijkondersteuningsteams zijn niet gemachtigd om beheersmaatregelen te nemen en zijn niet aanhoudingsbevoegd. De teamleden zijn geïnstrueerd bij inbraak of vernieling niets aan te raken, mogen geen geweld gebruiken om een poging tot binnendringen in een ontruimd pand te voorkomen en mogen op de locatie geen maatregelen nemen namens Braskem of het bedrijf dat Braskem vertegenwoordigt.

HOE WORDT DE BEVEILIGING VAN ONTRUIMDE PANDEN UITGEVOERD?

Alle voorvallen met betrekking tot de openbare veiligheid moeten door de bewoners worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten. Als extra maatregel zijn er 244 beveiligers actief die in wisseldiensten op 24-uurs basis aanwezig zijn, ondersteund door 493 bewakingscamera's en 52 bewegingsdetectiesystemen met elk vijf sensoren, allemaal verbonden met het Monitoringcentrum. De informatie wordt gedeeld met de militaire politie, die via een radioverbinding wordt opgeroepen in geval van onregelmatigheden zoals diefstal, inbraak of beroving.

BEWONERSINFORMATIECENTRUM

WANNEER SLUIT HET BEWONERSCENTRUM?

Het Bewonerscentrum werd in maart 2020 gesloten op aangeven van de gezondheidsdienst, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en in reactie op een staatsverordening. Nadien werd de dienstverlening online voortgezet.