Samenwerkingsovereenkomst

Sinds er in Maceió bodemverzakking werd waargenomen, heeft Braskem zich coöperatief opgesteld tegenover de instanties en oplossingen gezocht voor de getroffen gebieden. Braskem heeft vier technische samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente Maceió gesloten.

 

Eerste samenwerkingsovereenkomst (SO1)

In SO1, ondertekend in april 2019, zijn de aanbevelingen van de Braziliaanse Geologische Dienst (CPRM) opgenomen. De noodmaatregelen die genomen moeten worden ter beperking van de gevolgen van regenval voor de bodem van de wijk Pinheiro vormen het belangrijkste onderdeel van deze overeenkomst. Braskem heeft de Dienst Burgerbescherming apparatuur geleverd voor preventieve monitoring.

In SO1 staan ook de door Braskem te nemen maatregelen:

  • herstel van ruim 20.000 meter wegdek in Pinheiro;
  • inspectie en reparatie van regenwaterafvoer en vervanging van verstopte pijpleidingen;
  • installatie van sensoren voor het monitoren van bodembewegingen;
  • implementatie van een meteorologisch station;
  • inrichting van een monitoringruimte bij de Dienst Burgerbescherming.
 

Tweede samenwerkingsovereenkomst (SO2)

In SO2, ondertekend in december 2019, zijn de monitoringwerkzaamheden uitgebreid naar de wijken Mutange en Bebedouro. Het belangrijkste doel van SO2 is het uitbreiden van de monitoring door de Dienst Burgerbescherming en het verbeteren van de veiligheid in de wijken. Met het oog hierop heeft Braskem monitoringapparatuur in de wijken en rond de steenzoutputten geplaatst. Deze twee netwerken vormen een van de meest geavanceerde monitoringsystemen in Brazilië. Alle verzamelde data worden in real-time naar het Geïntegreerde Monitoring- en Waarschuwingscentrum van de Dienst Burgerbescherming in Maceió (Cimadec) verzonden. Beide netwerken zijn uitgerust met:

  • 16 DGPS-systemen (precisie-apparatuur die bewegingen in de bodem waarneemt)
  • 16 seismografen (die seismische golven registreren)
  • 1 meteorologisch station

SO2 heeft ook betrekking op seismische onderzoeken, de beschikbaarstelling van seismografen en ondersteuning van onderzoekers van de Federale Universiteit van Rio Grande do Norte (UFRN) en de Federale Universiteit van Pernambuco (UFPE) bij het beoordelen van de verzamelde monitoringdata.

 

Derde samenwerkingsovereenkomst (SO3)

SO3, ondertekend in januari 2020, geeft de Dienst Burgerbescherming de verantwoordelijkheid voor alle opdrachten tot sloop van panden. Deze dienst informeert eigenaren en beheerders van woningen en appartementen over de maatregelen die zijn genomen voor afsluiting, verwijdering of sloop van panden. Op grond van SO3 is Braskem verantwoordelijk voor het inhuren van bedrijven voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Deze overeenkomst vloeit voort uit de Kaart met Schadesectoren (nu getiteld de Prioriteitenkaart) die in juni 2019 door de Dienst Burgerbescherming is uitgegeven. Deze kaart laat zien welke wijken door scheuren en bodemverzakkingen zijn getroffen, beschrijft de noodmaatregelen die moeten worden genomen en geeft de gebieden aan die ontruimd of alleen gemonitord moeten worden.

 

Vierde samenwerkingsovereenkomst (SO4)

In SO4, ondertekend in september 2020, zijn nieuwe maatregelen vastgelegd voor de veiligheid van de bevolking. Naar aanleiding daarvan hebben de wijken Pinheiro, Mutange, Bebedouro en Bom Parto nu een Brigade die de Dienst Burgerbescherming ondersteunt in noodsituaties. Daarnaast is er een videobewakingssysteem geïnstalleerd en zijn er poorten, lichtsignalen en toegangshekken op openbare wegen aangebracht. SO4 voorziet in een Ontvangst- en Screeningcentrum, dat in mei 2021 is geopend en fungeert als hulppunt voor bewoners.